FARMASI GİRİŞİMCİSİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

AMAÇ

Bu Kitapçığın amacı 2010 yılında %100 Türk Sermayeli olarak kurulmuş bir doğrudan satış şirketi olan, Ömerli Merkez Mahallesi, Uran Caddesi No: 33 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim, resmi internet sitesi adresi  www.farmasi.com.tr olan Farmasi Enternasyonal Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “Farmasi” olarak anılacaktır) ile “Girişimci” (Tanımı üçüncü maddede verilecektir) arasında kurulacak olan çalışma ilişkisinin esaslarını, kapsamını, girişimciliğin sona ermesini ve sona ermesinden sonra girişimcinin devam eden yükümlülüklerini düzenlemektir.   

I.                KAPSAM

Bu kitapçık tüm gerçek ve tüzel kişi Farmasi Girişimcilerini kapsar. Farmasi şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişiler unvan ve seviyeleri ne olursa olsun (direktör ve daha üst seviyedeki Girişimciler dahil), bu kitapçık anlamında Farmasi Girişimcisidir.

II.              TANIMLAR

1.Girişimci: Farmasi ürünlerinin doğrudan satışını kendi nam ve hesabına, kendi belirlediği çalışma saatleri dahilinde, belirli bir kazanç planı dahilinde ticari gelir elde etmek üzere  doğrudan satış ağına üye olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Farmasi Girişimcisi olmak için ancak mevcut kayıtlı bir başka Girişimcinin sponsorluğunda olmak gerekmektedir. Girişimci, bu kitapçıkta belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde unvan kazanabilmektedir.

2. Farmasi: Bu Kitapçık kapsamında aksi belirtilmediği sürece Farmasi Türkiye’ yi ifade etmektedir.

3. Sponsorluk ve Sponsor İlişkisi: “Sponsor” bir kişiyi Farmasi üyelik sistemine dahil eden ya da girişimcinin bağlı olduğu kişi anlamına gelmektedir. Girişimci, üstte onun sponsoru ve daha üstte üst seviye Girişimciler/sponsorlar ve en üstte Farmasi olacak şekilde dikey düzlemde kurulmuş olan bağı ifade etmektedir.

4.Grup: Girişimcinin tüm alt ekibini ifade eder. Bu gruba %21’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri de dahildir.

5. Kişisel Grup: Girişimcinin doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı gruptur. Bu gruba %21’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri dahil değildir.

6. Kazanç Planı: Doğrudan satış ilkelerine uygun olarak Farmasi tarafından belirlenmiş olan ve Farmasi internet sitesinde yayınlanan, Farmasi girişimcilerinin belirli seviyelere ulaştıklarında hak edecekleri kariyer, hediye ve TL tutar bilgisi bulunan dokümanı ifade eder.

Girişimci primleri, kazanç planı doğrultusunda ve Girişimcinin seviyesine göre Farmasi tarafından belirlenip hesaplanır.  

Girişimcilerin seviye kazanma ve bu seviyede kalma şartları pazarlama planında yer alan kurallar çerçevesinde Farmasi tarafından belirlenir. Farmasi, bu kurallarda dilediği zaman değişiklik yapabilir.

7. Etik Kurul: Kitapçığın tümünde değişiklik yapma yetkisini haiz, aynı zamanda kitapçıkla ilgili ödül ve ceza sisteminin belirleyerek Hukuk Birimi tarafından uygulamasını sağlayan ve Farmasi iç düzenlemelerinde yer alan kurallara göre teşekkül eden yöneticilerden ve Hukuk Biriminden oluşan, kendine ait Etik Kurul Yönergesi esasları çerçevesinde teşekkül etmiş Kurulu ifade eder.

8. Kişisel Ana Sayfa / Kişisel Web Sayfası: Tamamen Girişimcinin kendisi tarafından tasarlanan ancak yayına başlamadan önce Farmasi’den yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.

9. Farmasi Yazılı Materyalleri: Kazanç Planı, Girişimci El Kitabı, Farmasi Gazete, Ürün katalogları, fatura, broşürler, dergiler ve diğer Farmasi yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder.

10. Farmasi Markaları: Farmasi, Farmasi logosu, Farmasi tarafından üretilen, pazarlanan, satılan veya dağıtılan tescilli ya da tescilsiz ürünlerin, hizmetlerin veya ürün gruplarının adları;

III.            GİRİŞİMCİ OLMAYA HAK KAZANMAK

1. Farmasi; tüm Girişimci başvurularını değerlendirmeye, üyelik başvurusunda bulunan gerçek/tüzel kişilerden imza beyanı, imza sirküleri, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, faaliyet belgesi, kuruluş gazetesi, ticaret sicili gazetesi  vb. gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ek belge talep etmeye, girişimci başvurularını onaylamaya ve reddetmeye, hiçbir koşula ve istisnaya bağlı  olmaksızın tek yetkilidir.

2.Girişimci olmak isteyen gerçek kişi 18 yaşını ikmal etmiş olmalıdır ve Türkiye’de ikamet etmesi şarttır. Farmasi, Türkiye’de ikamet etmeyen girişimcinin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

3. Sermaye şirketleri ile en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da Girişimci olabilir. Bu durumda sermaye şirketinin yetkilisi, yetkisinin sınırlarını yazılı olarak Farmasi’ ye bildirmek zorundadır. Ortaklıkta ise ortaklar, ortaklığın Farmasi’ ye olan borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4. Girişimci olmak isteyen aday, halihazırda Farmasi Girişimcisi olan bir sponsora kaydedilmelidir. Girişimci adayının bir sponsor tercihi var ise, kayıt başvurusu sırasında istediği sponsorun kodunu sisteme girmelidir. Aksi halde Farmasi Girişimci adayına bir sponsor tahsis edecektir. Bir Girişimcinin yeni kayıt olması ve henüz Sisteme bir Sipariş girmemesi şartıyla, kayıt işlemi sırasında hatalı sponsor tercih etmesi durumunda, girişimci kişisel bilgiler bölümünün alt kısmında bulunan sponsor değişikliği işlemini sadece kayıt olduğu tarihten itibaren 6 saat içerisinde kendisi gerçekleştirebilir. Sponsor kodu alanına çalışmak istediği sponsorun girişimci kodunu yazıp onayladığı takdirde değişiklik işlemi sağlanmış olacaktır. Sistemde siparişi bulunan bir Girişimcinin sponsor değişiklik işlemi Sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

5.Hali hazırda Farmasi Girişimcisi olan bir kişi, bir Girişimci adayına sponsor olarak, adayı sisteme kaydedebilir. Ancak böyle bir durumda, Girişimci adayının Girişimci olmaya hak kazanma şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmakla sorumludur. Sponsor tarafından kaydedilen Girişimcinin, bu şartları taşımadığı tespit edilirse Farmasi derhal girişimciliği iptal etme hakkını haizdir. Sponsor, alt ekibinde bulunan Girişimcinin Farmasi’ye karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi, Girişimci Çalışma Kitapçığı’nda düzenlenen maddelere aykırı davranması veya üyeliğinin sona ermesi halinde doğacak maddi yükümlülüklerden Girişimciyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu ve bu yükümlülüklerin kendi priminden kesilebileceğini, bu konularda Girişimcinin garantörü olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6. Halihazırda zaten Farmasi Girişimcisi olan bir kişi tekrar kayıt olamaz. Buna rağmen tekrar kayıt olması durumunda, alt ekibini kaybeder ve bu alt ekipteki Girişimciler, mükerrer kayıt yaptıran Girişimci’ nin sponsoruna kaydırılır.

7. Girişimci adayının, eşi ile 1. Derece kan hısımlarının (adayın anne ve babası, adayın çocukları) ve kardeşinin halihazırda Farmasi Girişimcisi olması halinde, aday ancak bu kişilerin grubu altında kayıt yaptırabilir. Bir Girişimcinin eşi, kardeşi ve yukarıda sayılan 1. derece kan hısımlarının farklı grupların / sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. İstisnai durumlarda Etik Kurul’un yazılı onayı alınmalıdır.

8.Farmasi ile Girişimci arasında İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamakta olup, Girişimciye verilen belgelerin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz. Taraflar arasındaki ilişki konsiye satım ilişkisidir.

9.Farmasi’de İş Kanunu hükümlerine göre Farmasi Çalışanı (sigortalısı) olarak görev yaparken herhangi bir sebeple işten ayrılan bir  gerçek kişinin bizzat kendisinin veya ortağı bulunduğu bir tüzel kişilik vasıtasıyla Girişimci olması için, sigortalı işten çıkış tarihinden itibaren minimum 3(üç) ay geçmesi gerekmektedir. Bu durumda olan bir Girişimci, Farmasi’nin yazılı onayıyla Farmasi şirketine direkt bağlı Girişimci (Farmasi Root) olacaktır. Bu madde, 01.05.2018 tarihinden önceki bir tarihte işten ayrılan personeli kapsamaz.

10.Lider, müdür ya da direktör seviyesindeki bir Girişimcinin vefat etmesi halinde, kanuni mirasçılar, vefat tarihinden itibaren altmış(60) gün içinde Farmasi’ye yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla Girişimci olurlar. Miras yoluyla Girişimci olanlar da çalışmaya devam edeceklerini beyan ettikleri ya da fiili olarak faaliyetlerine devam ettiği takdirde bu Kitapçığın tüm hükümleri ile bağlıdır ve bu Kitapçıkta yer alan hükümlere uyacaklarını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederler. Miras yoluyla Girişimci olan kişinin halihazırda bireysel olarak zaten aynı grupta girişimci olması halinde, bu durum Etik Kurul tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

11. Girişimcilere ait site/sponsor link aracılığı ile üye kaydı yaptıran yeni girişimcinin üyelik başvurusu ön incelemeye tabi tutulacaktır. Bu inceleme sonucunda yeni girişimciden üyelik kaydı ile ilgili belge sunması talep edilebilir. Girişimci’ın istenen belgeleri sunması durumunda, üyelik başvurusu değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

IV.            GİRİŞİMCİLİĞİN DEVAMI SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Girişimci, Farmasi’ ye üye olmasıyla eş zamanlı olarak bu Kitapçıkta belirlenmiş olan kuralların tamamına ve Farmasi tarafından yayınlanacak (prosedür, yönetmelik,talimatlar..vs  ad altındaki) kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Girişimci, Farmasi’ ye üye olmasıyla eş zamanlı olarak, bu Kitapçığın “Gizlilik Hükümleri, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” Bölümünde yer alan kurallara, hiçbir istisnası olmadan uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Farmasi, Kitapçığın herhangi bir maddesini tek taraflı olarak ve dilediği zaman değiştirebilir, uygulamadan kaldırabilir veya yeni düzenlemeler ekleyebilir. Kitapçıkta yapılacak değişiklikler Farmasi’ nin resmi internet sitesinde yayınlanacak veya Girişimciye e-posta ile gönderilecek olup, değişiklikler ilanı tarihinde yürürlüğe girmiş sayılır. Girişimci, bu değişiklikleri kendisi takip etmekle ve her siparişinde kabul etmekle yükümlüdür. Girişimci, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir.

4.Girişimci, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri her türlü ödemeyi yapmakla, ilgili mevzuatta ön görülen esnaf sınırını aşması halinde tarafınca üstlenmesi gereken tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Girişimcinin yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle Farmasi’nin herhangi bir ad altında ceza ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı Girişimciye rücu etme hakkı mevcuttur.

5.Bu Kitapçıkta belirlenmiş olan kuralların bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespit ya da ihbar edilmesi halinde Etik Kurul, durumun araştırılması için bir Girişimcinin üyeliğini en fazla 5 aya kadar dondurma hakkını haizdir.

6.Herhangi bir nedenle Farmasi tarafından sayfasına girişi engellenmiş olan bir Girişimci, sponsoru olduğu ekibin üyeliğinin pasif olduğu dönem boyunca hak edeceği pasif alt ekip primini alıp alamayacağına Etik Kurul karar verir.

7.Girişimci, Farmasi’ye yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “Eğitim ve Kayıt Ofisi ” açabilir.

8.Ortaklık şeklinde Girişimci olan bir karı – kocanın boşanmaya karar vermesi halinde; (i) taraflar kendi aralarında kimin girişimci olmaya devam edeceğine karar verebilir veya (ii) malvarlığı rejimine ilişkin Mahkeme kararı oluşturulabilir. Her iki durumda da tarafların talebi veya Mahkeme kararına uygun şekilde girişimciliğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilebilir. Taraflar arasında bir anlaşma olmadığı veya Mahkeme kararıyla ortaklık tasfiye edilip taraflar bireysel olarak girişimci kalmak istedikleri takdirde eşlerin sponsor ataması Farmasi tarafından yapılır.

9. Girişimci üyeliğini yalnızca Etik Kurul’un yazılı onayı ile ve yalnızca 1. Derece kan hısımları (Annesi, babası ve çocukları) ve eşi ile sınırlı olmak üzere devredebilir. Üyeliğini bu şekilde devreden bir Girişimci, devir tarihinden itibaren 5 (beş) ay geçmeden yeniden Girişimci olamaz. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu yasak hareketler bölümünde belirtilen cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Başka bir Girişimciden haklarını devir alan bir Girişimci, devir tarihten itibaren (5) ay geçmeden haklarını devredemez.

10. Farmasi, ürünlerin tanıtımında açıklanan ve belirtilen kullanım alanlarının dışında münferit uygulamalardan doğan ve/veya son tüketicinin saklama koşullarının uygunsuzluğu ve/veya ürünlerin hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Ürünlerin doğru kullanımı son tüketicinin sorumluluğundadır. Girişimcinin elinde bulunan ürünlerin bozulması ya da zayi olmasından Farmasi sorumlu değildir.

11.Her seviyede bulunan Farmasi girişimcileri, Farmasi şirketini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her konuda öncelikle Farmasi şirketini bilgilendirmekle yükümlüdür.

12.Farmasi, enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm artışları fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu gibi, önceden bildirmeden kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirebilir ve / veya yenileyebilir.

13. Farmasi, girişimcilerinin motivasyonlarını her daim gözetir. Farmasi, işin yürütümünü tehlikeye sokan, girişimcilerin motivasyonunu düşüren her türlü gelişmeye karşılık gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

14.Kitapçık hükümlerinden herhangi birinin ihlal edilmesi halinde ve eylemin ağırlığına göre, Farmasi, Girişimcinin sayfasını geçici olarak kapatma hakkına sahiptir. Farmasi, sayfası geçici olarak kapatılan Girişimciden konuya ilişkin açıklama isteyebilir. Farmasi, Kitapçık maddesinin ihlali ile ilgili yapacağı inceleme neticesinde Etik Kurulukararıyla Girişimci’nin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına karar verebileceği gibi, ihlalin ağırlığına göre daha kısa sürelerle sayfa kapatma cezası da verebilir. Farmasi, sayfa kapatma cezası ile birlikte ihlali yapan Girişimci’nin primlerinin 5 (beş) aya kadar ödenmemesine de karar verebilir.

V.               GİRİŞİMCİNİN SORUMLULUKLARI

1.Aşağıdaki maddeler seviyesi ne olursa olsun tüm Girişimcileri kapsamaktadır:

a.Girişimci, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, bu girişimci çalışma kitapçığında belirlenmiş olan doğrudan satış kapsamında Farmasi ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

b.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30.00-TL’nin üzerindeki alışverişler için Girişimcilerin, müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur. Girişimci bu zorunluluğu yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

c. Girişimci, Farmasi web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi, sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

d. Farmasi gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon veya bilgilendirme amaçlı olarak girişimcilerine SMS, e-mail ve telefon gibi kanallardan ticari elektronik iletiler gönderme yetkisine sahiptir. Girişimciler, bu konuda Farmasi’ye gerekli onay ve izni verdiklerini peşinen kabul ve beyan ederler. 

e.Girişimci, Farmasi tarafından bir konu hakkında savunması ve açıklaması istendiğinde en sürede geri dönüş yapacağını, aksi halde savunmasının ve açıklamasının yokluğunda alınacak olan kararı kabul etmiş sayılacağını peşinen kabul eder.

f. Girişimci, Farmasi ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve Farmasi’yi bu amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.Girişimci, Farmasi adını ve Farmasi ile olan ilişkilerini kullanarak Farmasi tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h.Girişimci, Farmasi ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Girişimci, Farmasi ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak Farmasi web sitesi, Farmasi yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Farmasi’nin, ilgili müşteri ya da Girişimcinin uğrayacağı tüm zararların tazmininden Girişimci şahsen sorumludur.

i.Girişimci, Farmasi’nin işçisi, temsilcisi, acentesi ya da pazarlamacısı değildir. Girişimci, izinsiz Farmasi adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye yetkili değildir. Girişimci, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Bu konularda, 3.kişilerde yanılgı oluşturabilecek paylaşımlar yapmamakla yükümlüdür.

j.Girişimci, hiçbir şekilde ve hiç kimseye karşı Farmasi adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin, diğer Girişimcilerin ve Farmasi’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

k. Girişimci, Farmasi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirlere dair vergi, resim, harç, pul vs gibi fakat asla bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal zorunluluktan kendisi sorumludur. Bu nedenle, Girişimci’nin vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerine ilişkin Farmasi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

l.Girişimci, Girişimcilik faaliyeti nedeniyle hak kazanacağı menfaatleri veya uymakla yükümlü olduğu sorumluluklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

m.Girişimci, gerekli olduğunda müşterisine, yasal mevzuat çerçevesinde satın alınan ürünün yenisiyle ya da bir başkasıyla değiştirilmesini ya da ürünün iade edilmesini önermek zorundadır.

n.Girişimci, grubuna Farmasi ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamak ve grubunun Farmasi ödeme koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

o.Girişimci, kaydettiği her yeni üyeye işe başlangıç eğitimi vermekle yükümlüdür.

p.Girişimci, Farmasi markasına ait ismi ve logoyu ancak Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.

q.Girişimcinin, internet üzerinden açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet sitesinden tanıtım yapabilmesi için Farmasi’nin onayını alması gerekmektedir.

r.Girişimci, perakende satış yeri niteliği taşımayan ve perakende satış yapmak için ayrılmış münhasır bir satış yeri olmayan fuar alanları, kuaför/berber/güzellik salonları, spor / zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi kuruluşlarda sadece teşhir amaçlı tanıtım yapabilir.

s.Girişimci adres, telefon, faks, email gibi iletişim bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak 5 iş günü içinde Farmasi’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Farmasi tarafından bilinen son adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

t.Seviyesi ne olursa olsun bir Girişimci, kredi kartı ile yapılan online alışverişlerde azami özeni göstermek zorundadır. Başkasına ait bir kredi kartıyla alışveriş yapan bir Girişimci, kullandığı kredi kartının sahibi olan kişinin yapılan işleme itiraz etmesi halinde Farmasi’nin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Farmasi, uğradığı zararları, siparişi verenden karşılayamazsa, siparişi veren girişimcinin bağlı bulunduğu grupta üst seviyelerde yer alan tüm girişimcilerden eşit olarak talep etme hakkına sahiptir. Farmasi, belirtilen girişimcilerin primlerinden kaynakta kesinti yaparak uğradığı zararı giderebilir.

u.Girişimciler arasında satış hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla toplu üyelik alımı, reklam verme, tanıtım faaliyetleri gibi bedel karşılığı yapılan her türlü işlemin dekonta ve işlemin yapıldığını tevsik eden belgeye dayanması zorunludur. Girişimciler taleplerine veya işlemlere yönelik ilgili belgeleri Farmasi’nin ilk talebi halinde ileteceklerini kabul ve taahhüt ederler. Girişimciler arasındaki işlemlerde Farmasi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Farmasi’nin itibarının zedelenme ihtimalinin bulunması veya Farmasi’nin herhangi bir hukuk veya ceza davasıyla muhatap olabileceğinin söz konusu olabileceği hallerde Farmasi, Girişimci’nin üyeliğini her zaman sona erdirebilir.”

ü.Kampanyalı ürünler, sözleşme konusu ürün bedeli ALICI tarafından ödenip teslim alındığı takdirde ücretsizdir. Sözleşme konusu ürünlerin iadesi halinde kampanyaya dahil ürünlerin/faydaların bedeli ALICI’ya faturalandırılır.

2.Aşağıdaki maddeler yalnızca Seviye %21 (dahil) ve üstü Girişimcileri kapsamaktadır:

a.Her ayın 7. gününe kadar kişisel siparişlerini vermek,

b.Her ay özellikle yeni çıkan ürünleri alarak, ekibine eğitim vermek,

c.Ekiplerinin girdiği siparişleri ve iadeleri takip etmek,

d.Girişimcilerine Farmasi işini öğreterek, eğitimlerini gerçekleştirmek,

e.Liderlik yaparak, işlerini yapabilmeleri için yol göstermek,

f.Ekibinin motivasyonunu artırarak her zaman yanlarında olmak,

g.Her zaman Farmasi etik kurallarına uygun olarak hareket etmek ve ekibini bu bilinçte yönlendirmek,

h.Her koşulda dürüst çalışarak, başka ekipleri kendi ekiplerine almak için girişimde bulunmamak,

i.Her ortamda Farmasi’yi temsil ettikleri bilinci ile hareket etmek,sosyal medya hesaplarından 3.kişilerle ilgili hakaret, ima içeren ve rencide edici paylaşımlarda bulunmamak,

j.Girişimci Çalışma Kitapçığı’na uygun davranarak, örnek alınacak bir duruş sergilemek ve grubunun da Kitapçığa uygun hareket etmesini sağlamak,

3.Seviye farkı olmaksızın her girişimcinin web sitesi açması,  yayınlaması ve / veya sosyal paylaşım sitelerinde hesap kullanması halinde uymakla yükümlü olduğu kurallar:

a.Herhangi bir seviyedeki Girişimcinin web sitesi yahut sosyal medya siteleri üzerinde Girişimcilik faaliyetiyle ilişkili bir hesap açmasına aşağıdaki kuralları dahilinde izin verilmektedir.

b. Bu gibi sitelerde veya hesaplarda Farmasi logosunun kullanılması zorunludur.

c. Girişimci web sitesinin ana sayfasında ve diğer tüm sayfalarda “Bu site Farmasi Enternasyonal Resmi Web Sitesi Değildir.” İbaresini görünür bir yerde ve okunaklı bir renk ile belirtilmelidir.

d.Web sitesinde, siteyi kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri görünür ve doğru olmalıdır.

e.Web sitesinin ana sayfasında ve diğer tüm sayfalarında Girişimcinin unvanı görünür biçimde yer almalıdır.

f.Girişimciler, Farmasi’ nin onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında, Farmasi ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemezler. İzin verilen sitelerde ise katalog satış fiyatından satış yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

g.Girişimci, Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilir. Ancak bu halde girişimci internet sitesinin, Farmasi resmi hesaplarından daha üst sırada çıkması yasaktır. Ancak bu pazarlama faaliyeti yalnızca kişisel web sitesine ya da sosyal medya hesabına ilişkindir ve Farmasi International’dan bağımsız olduğu açıkça belli olmalı ve Farmasi tarafından desteklenen bir reklam olmadığı açık olmalıdır. Adwords reklamın bütün sorumlulukları girişimciye aittir.

h. Arama motorunda verilen reklamların Girişimci tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir.

i. Girişimciler kendi web sitelerinde Girişimci Başvuru Formu oluşturabilirler ancak bu Başvuru Formunda Girişimcinin TC Kimlik numarası ile doğum tarihi bilgilerini isteyemezler. Girişimci adaylarından sadece aşağıdaki bilgileri alabilirler.  

· Ad Soyad

· E-posta

· Cep  Telefonu Numarası

· Şehir 

j.Girişimci, kendi web sitesine bir Girişimci Başvurusu geldiğinde, öncelikle başvuran kişiyi telefonla aramalı, Farmasi’ de çalışan bir tanıdığı olup olmadığı sorulmalı, eğer Farmasi’ de çalışan bir Girişimci tanıdığı yok ise kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağı bilgisini net bir şekilde vermelidir.

k.Girişimcinin, kendi web sitelerinde ve her türlü sosyal medya ortamlarında yasal mevzuata ve/veya bu Kitapçıktaki kurallara aykırı yazı ve içerik paylaşmaları durumunda, Etik Kurul gerekli disiplin işlemleri yürütecek ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa kapatma da dahil olmak üzere, bu Kitapçıkta yer alan cezalar kıyasen uygulanacaktır. Girişimci, içeriği suç teşkil edecek, ayrımcı, suça teşvik edici ya da nefret uyandırıcı herhangi bir paylaşımda bulunamaz. Her türlü reklam ve paylaşımında insan haklarına, hayvan haklarına ve doğaya saygılı olunması zorunluluktur. Farmasi’nin itibarını sarsacak herhangi bir paylaşım yapılması, üyeliğin iptali sebebidir.

l.Farmasi Enternasyonal görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapmak, Orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler eklemek veya herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.

m.Farmasi girişimcileri tarafından kurulmuş kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk girişimcilerin kendilerine aittir.

n.Girişimci tarafından verilen reklam ya da paylaşımlarda olmayan özellikler ya da yasalara aykırı içerik kullanılamaz.

4. Aşağıdaki maddeler Girişimcinin Farmasi Logosu kullanması halinde uymakla yükümlü olduğu kurallara ilişkindir.

a.Girişimci yalnızca resmi Farmasi web sitesinde bulunan Farmasi Logosunu kullanabilir.

b. Logoda hiçbir şekilde hiçbir değişiklik yapılamaz.

c. Logo hareketli şekil olarak kullanılamaz.

d. Girişimci, kullanılacak olan alan adları (domainname) konusunda Farmasi’den izin almalıdır.

 VI.            GİRİŞİMCİLERİN PRİM ÖDEMESİNE HAK KAZANMASI

1.Bir Girişimci üyeliği aktif olarak ilgili ay için gereken kuralları yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm maddi menfaatlere hak kazanır. Aksi takdirde bu haklarından feragat etmiş sayılır.

2.Girişimci primleri, Kazanç Planındaki (XIII.Bölüm) pozisyonlara göre hesaplanmakta olup, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan seviyeye göre ödenmektedir.

3.Girişimcinin alt ekibinden grup primi ve / veya kişisel prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartı aranır. Primler, puan değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanır.

4.Her bir Girişimci hak ettiği ünvan, ödül, lider geliştirme/büyütme primini alır.

5.Farmasi, Girişimcinin vadesi geçmiş faturalarının tahsili için fatura tutarını dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarından mahsup etme hakkını saklı tutar.

VII.          AÇIK HESAP ÖDEME YÖNTEMİ

1.Farmasi, belirleyeceği Girişimcilere açık hesap tanımlayabilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip Girişimciler (aktif %21’ler), açık hesap tanımlattığı kişilerin garantörüdür. Açık hesap vadesi sipariş tarihinden itibaren 18 gündür. Açık hesap fatura ödemelerini gerçekleştirmeyen Girişimciler için aylık %2 üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır. Farmasi, açık hesap borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, bu tutarların garantörlerin primlerinden kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilmesinde yetkilidir.

2.Farmasi, açık hesap tanımlama yetkisine sahip Girişimcilerden yazılı olarak garantörlük belgesi imzalamalarını isteyebilir. Garantörlük belgesini imzalamayan Girişimcilerin açık hesap tanımlama yetkisi Farmasi tarafından iptal edilerek durum kendilerine e-mail ve/veya sms yoluyla bildirilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip olan Girişimciler, sayfalarında bulunan garantörlük kesintileri bölümünü aylık olarak takip etmekle yükümlüdür. 

3.Farmasi, açık hesap borcunu, sorumlu olunan priminden kaynakta kesinti yoluyla tahsil ederse, bu borç Farmasi açısından kapatılmış sayılacaktır. Garantör Girişimci, dilerse Farmasi şirketinden belge talebinde bulunarak borcunu ödemiş olduğu kişiye karşı rücuen yasal işlem başlatabilir.

VIII.        KAPIDA ÖDEME, İKİNCİ ÇIKIŞ VE İADE KOŞULLARI

1.Girişimci 500 TL ve altındaki sipariş tutarları için kapıda ödeme yapabilir.

2.Sipariş tutarını, kapıda ödeme seçeneğini kullanarak ödemek isteyen girişimci ödeme taahhüdünü siparişini teslim aldığı anda gerçekleştirmelidir.

3.Kapıda ödeme seçeneğini kullanan girişimci teslim aldığı siparişlerini kontrol etmek ve teyit etmekle sorumludur.

4.Girişimci, teslim aldığı ürünlerin faturada belirtilenlerden farklı olduğunu tespit ettiğinde bu durumu derhal Farmasi’ye yazılı olarak bildirmelidir.

5.Girişimci, kapıda ödeme seçeneğini kullanmadan iptal ettiğinde, Farmasi, kapıda ödeme seçeneği tercihinden dolayı hediye olarak gönderdiği ürünü Girişimciye faturalandırmaya yetkilidir.

6.Girişimci, siparişlerini teslim almakla ve takip etmekle yükümlüdür. Adreste bulunamama, teslim almaktan imtina etme durumunda Girişimcinin bir sonraki kapıda ödeme seçeneği 3 ay süre ile kapatılır. Söz konusu siparişin ikinci çıkışı talep edildiğinde kapıda ödeme seçeneği otomatik olarak tekrar tanımlanacaktır.

7.Teslim alınmayıp firmaya geri dönen siparişe konu ürünlerin tekrar gönderilmesi talep edilirse, ürün adetlerine göre hesaplanacak kargo bedeli faturaya yansıtılacaktır.

8.İkinci çıkış talepleri sipariş tutarı tahsilatı yapıldıktan gerçekleşecektir.

IX. YASAK HAREKETLER

1.Bir Girişimcinin, kendisine ait olmayan bir TCKN, telefon numarası veya e-posta adresiyle sahte veya mükerrer kayıt oluşturması yasaktır. Girişimcinin bu eyleminin, bilgileri kullanılan gerçek kişinin rızası veya bilgisi dışında yapılarak suç teşkil etmesi durumunda, Farmasi’nin, meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararını bu Girişimciye rücu etme hakkı saklıdır.

a.Girişimcinin bu şekilde başka bir Girişimcinin grubunda kayıt oluşturarak veya 1. derece kan hısımlarını, eşini veya kardeşini başka bir Girişimcinin grubuna kaydederek, asıl üyeliğine ait alt grubunu, kendi adına olmayan ekibe taşıması, ekip kaydırma niteliğindedir. 

b.Girişimcilik sisteminden ayrılmış olan bir Girişimcinin, Girişimciliğinin sona erme tarihinden itibaren (beş) 5 ay içerisinde, kendisi veya 1. derecede kan hısımları, eşi veya kardeşi adına, başka bir Girişimcinin grubuna kaydolarak ekibini taşıması yasaktır. 

c.Etik Kurul yapacağı değerlendirmede kural ihlali yapıldığı kanaatine varırsa söz konusu ekip asıl sponsora kaydedilir. Ayrıca aşağıdaki cezalar uygulanır;

I. Seviyesi 7 ile 15 arasında olan (15 hariç) Girişimcilerin ekranı (21) günden az olmamak üzere kapatılır. Aynı eylemi tekrarlamaları halinde, ekran kapatma süresi uzatılabileceği gibi, belirsiz süreli olarak da kapatılabilir veya primlerinin ödenmemesine karar verilebilir.

  II. Seviyesi 15 ve üzerinde olan Girişimcinin ilk eylemiyse, bu Girişimcilere (1) ile (3) ay arasında prim ödememe cezası uygulanır. Aynı eylemin tekrarlanması halinde (3) aydan az olmamak üzere prim ödememe cezası verilir. Eylemin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise, (3) aydan az olmamak üzere prim ödememe cezası verilir ve Girişimcinin Farmasi ile olan ilişiği kesilir.

Ekip kaydırma yapan Girişimcinin kaydının, kaydı alan Girişimcinin bilgisi dahilinde veya işbirliği ile gerçekleşmesi halinde, bu cezalar söz konusu ekibine dahil olunan Girişimci hakkında da uygulanır.

d.Etik Kurul, suni olarak kaydedilen Girişimciye ait primleri iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca, yukarıdaki cezalarla birlikte ekran kapatma, para cezası vb. gibi sair cezalar verebilir, ekran kapatma sürelerini değiştirebilir.

e.Ekip kaydırmaya ilişkin şikayetlerin, suni olarak yaratılan üyeliğin başlangıç tarihinden itibaren (5) ay geçmeden FARMASİ’ye bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde bildirilmeyen şikayetler ekip kaydırma olarak işleme alınmaz,

2.Girişimcinin, hangi amaçla faaliyet gösterirse göstersin, internet siteleri ve/veya www.sikayetvar.com isimli internet sitesi başta olmak üzere, whatsapp mesajları da dahil olmak şartı ile, herhangi bir sosyal medya ortamında, genel paylaşımlarla veya direkt mesajlarla Farmasi’ nin ticari itibarını zedeleyecek, ürünlerini kötüleyecek paylaşımlarda bulunması yasaktır.

Ayrıca tüm Girişimcilerin, başka bir Girişimciye, Farmasi tüzel kişiliğine ve / veya Farmasi yetkilileri ile çalışanlarına, herhangi bir platformda, gıyapta veya yüze karşı, olumsuz mesaj vermesi, motivasyon bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, sözler söylemesi, saygısız ifadelerde bulunması, aynı şekilde haklarında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, saygısız ifadeler kullanması da yasaktır.

Yasağın ihlal edilmesi halinde Etik Kurul bu kitapçığın Yasak Hareketler bölümündeki cezaları kıyasen uygular. Ayrıca, Zümrüt ve üzeri seviyedeki girişimcilerin sosyal medyada bu tarz paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi halinde, Farmasi açıklama isteme, gerektiğinde ceza verme ya da girişimciliği sonlandırma hakkına sahiptir.

3.Seviyesi ne olursa olsun hiçbir Girişimci, başka bir Girişimcinin bilgileri ile sisteme giriş yapamaz, sipariş veremez. Bir girişimcinin diğer bir girişimci adına sipariş verebilmesi için öncelikle ilgili kişiden yazılı izin alması ve almış olduğu yazılı izin belgesini Farmasi’ ye ibraz etmesi gerekmektedir. Bu izin olmadan bu maddeyi ihlal eden bir Girişimci hakkında, eylemin ağırlığına göre diğer yasaklı hareketler hakkında geçerli olan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

4. Girişimcilerin, rakip firmalar hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde konuşmaları, rakip firma lehine faaliyetlerde bulunmaları, Farmasi girişimcisi iken kullanmakta olduğu kendi networkünü veya bir başka Farmasi girişimcisine ait networkü rakip şirket lehine kullanmaları yasaktır. Bu yasağın ihlal edilmesi halinde, girişimcinin sistemi (5) aya kadar süre ile kapatılabilir. Etik Kurul eylemin ağırlığına göre süresiz ekran kapatma cezası verebileceği gibi, sair cezalar verme hakkı saklıdır.

5.Farmasi’ye üye olan %21 ve üzeri seviyedeki girişimciler Farmasi’ den istifa etmeden başka bir doğrudan satış şirketine üye olamazlar. Bu kural, Girişimcinin eşini ve birinci derece yakınlarını da kapsar. Girişimcinin Farmasi’ den istifa etmeden başka bir doğrudan satış şirketine üye olduğunun tespiti halinde, Girişimcinin ekranı belirsiz süreli olarak kapatılır ve kendisinden açıklama istenir. Bu arada girişimcinin varsa primleri de bloke edilebilir. Farmasi, Etik Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına ve/veya primlerinin ödenmemesine karar verilebilir. Ayrıca, son (3) aylık prim toplamlarının 3 katı tutarında para cezasına karar verilebilir. Etik Kurul’un sair cezalar verme hakkı saklıdır.

6. Farmasi’ye üye olan %21 ve üzeri seviyedeki Girişimcilerin, mevcut Farmasi Girişimcilerini aynı ürünleri içeren başka doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye etmeleri, isim bildirmeleri veya üye yapmaları yasaktır. Bu yasağın ihlal edilmesi halinde, girişimcinin sistemi (5) aya kadar süre ile kapatılabilir. Etik Kurul eylemin ağırlığına göre süresiz ekran kapatma cezası verebileceği gibi, sair cezalar verme hakkı saklıdır.

7. Girişimci, sadece Farmasi’nin hazırladığı ve Girişimcileriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri kullanabilir.Girişimci, Farmasi’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları gibi fakat asla bunlarla sınırlı olmamak üzere  herhangi bir medya organı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını kullanamaz.  Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin sisteminin (5) aya kadar süre ile kapatılmasına karar verilebileceği gibi eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

8.Girişimci, başka bir sponsora kaydolan Girişimcinin kendi grubuna geçmesini isteyemez, teşvik edemez, ima edemez.  Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin ekranı (5)  aya kadar süreyle kapatılabilir. Etik Kurul’un sair cezalar verme hakkı saklıdır.

9.Girişimci, kendi nam ve hesabına ticari faaliyetlerde bulunan bağımsız bir kişi olduğundan Farmasi adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Bu yasak hareket, bilişim hırsızlığı niteliği taşıyorsa, Farmasi, Girişimci hakkında tüm yasal yollara müracaat eder.

10.Girişimci, Farmasi ürünlerini hiçbir şekilde tekrar ambalajlayamaz ve başka bir ambalaj içinde satamaz. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

11.Girişimci, Farmasi adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ve yaptıramaz. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Ayrıca işbu yasak hareket, Marka Hukuku ve Ceza Hukuku anlamında suç teşkil ettiği için Farmasi, Girişimci hakkında tüm yasal yollara müracaat eder.

12. Girişimci, sadece izin verilen web sitesi ve uygulamalarda satış yapabilir. Katalog fiyatlarının dışında bir fiyatla satış yapamaz, haksız rekabete sebebiyet verebilecek davranışlarda bulunamaz. Girişimcinin bu yasağı ihlal ederek, katalog fiyatından daha düşük bir fiyatla satış yaptığının tespit edilmesi halinde, ekranı (21) günden az olmamak üzere kapatılır. Girişimci (24) saat içerisinde fiyatlarını düzelterek, bunu Farmasi’ye bildirmek zorundadır. Bu ceza süresi içinde aynı eylemin tekrarlanması veya fiyatların düzeltilmemesi halinde, ekran kapatma süresi uzatılır.

Süre sonunda aykırılığa devam edilmesi veya ceza süresinin bitiminden itibaren (5) ay içinde tekrarlanması halinde, girişimcinin sayfası (30) günden az olmamak üzere kapatılır, ayrıca primlerinin ödenmemesine karar verilebilir. İşbu (5) aylık süre içinde eylemine devam eder veya tekrarlarsa, ekranı belirsiz süreli olarak kapatılabileceği gibi, üyeliği sona erdirilebilir.

13.Girişimci, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında veya herhangi bir platformda yaptığı paylaşımlarda, Farmasi Enternasyonal görsel malzemelerinde değişiklik yapamaz, orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler ekleyemez veya herhangi bir değişiklik yapamaz. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır, ayrıca Farmasi’nin uğradığı zararı Girişimciye rücu etme hakkı saklıdır.

14.Girişimci, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında veya herhangi bir platformda yaptığı paylaşımlarda dini ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve Farmasi’yi bu amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır, ayrıca Farmasi’nin uğradığı zararı Girişimciye rücu etme hakkı saklıdır

15. Girişimci’nin kendisine ait web site(ler)ini, hiçbir surette, reklam vererek Google, Yandex, Bing, Yanee…vb. arama motorları vasıtasıyla Farmasi Resmi Web Sitesi’nin üst sırasında yer almasını sağlamaya çalışması yasaktır. Girişimcinin bu yasağı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye yazılı bir uyarı gönderirerek kaldırmasını isteyecektir. Girişimci’nin, Farmasi ile ilişiği olmayan üçüncü kişilerden toplu üyelik satın alması yasaktır. Girişimcinin bu yasağı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye yazılı bir uyarı göndererek, sayfasını Etik Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin sayfasının belirsiz süreli olarak kapatılmasına veya primlerinin ödenmemesine karar verebilir.


16. Girişimci, sosyal medyada takipçi sayısını arttırmaya yönelik çekiliş yapma, hediye verme haklarına sahiptir. Ancak sosyal medyada ekiplerine yeni girişimciler kazanmak veya mevcut girişimcilerine hediye vermek gibi haksız rekabete sebebiyet verebilecek şekilde girişimcilere özel hediye çekilişleri gerçekleştiremezler, başka markaya ait Farmasi’de satışı bulunan muadil ürün tanıtımı ve satışı yapamazlar. Bu yasağın, ihlal edilmesi halinde, Girişimcinin ekranı (21) günden az olmamak üzere kapatılabilir.Aynı eylemi tekrarlaması halinde, ceza süresi uzatılarak uygulanır veya üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilebilir. Bu eylemi bir başka girişimci üzerinden gerçekleştirerek, ekibine fayda sağlamayı amaçlayan veya  işbirliği içinde olan girişimciler için de aynı cezalar uygulanır. Etik Kurul’un sair cezalar verme hakkı saklıdır.


17. Girişimci’nin “Farmasi” ibaresini içeren herhangi bir alan adını tescil ettirmesi, Android, IOS uygulaması olarak kullanması ve üçüncü kişilerin kullanımına açması yasaktır. Girişimcinin bu yasağı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye yazılı bir uyarı gönderecek ve Girişimci ilgili alan adını, uygulamayı Farmasi’ye bedelsiz olarak devredecektir. Devir işleminin yapılmaması halinde Etik Kurul’un sair cezalar verme hakkı saklıdır.

X.               GİRİŞİMCİLİĞİN SONA ERMESİ

  1. Girişimciliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:

a. Girişimcinin son sipariş tarihinden itibaren 5 ay (150 gün) süre ile sipariş vermemesi veya kapanmış olan kaydını yenilememesi halinde Girişimcinin kaydı otomatik olarak askıya alınır. Girişimci tekrar kayıt yenilemek istediği zaman önceden kendisine bağlı olan grubunu kaybeder. Girişimci tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir. Tekrar kayıt yenilemek isteyen Girişimcinin borcu olduğu takdirde, kayıt yenileme işlemi borcun ödemesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Farmasi’nin Girişimcinin üyeliğini tekrar askıya alma yetkisi bulunmaktadır.

b. Bu kitapçığın “Girişimci Olmaya Hak Kazanmak” başlıklı III. Bölümünün 7. Maddesi  kapsamında olan kişilerin farklı grupların / sponsorların altında üyelik kaydı yaptırdığının tespit edilmesi halinde üyelik kayıtları ya askıya alınır ya da kaydı kayıt tarihi itibariyle önceki tarihli olan daha eski olan Girişimcinin grubuna aktarılır. Hangi yöntemin uygulanacağına karar verme yetkisi münhasıran Farmasi’ ye aittir. Girişimci uygulanan yöntem hakkında itiraz hakkına sahip değildir. 

c. Vefat eden Lider, Müdür ya da Direktör seviyesindeki bir Girişimcinin kanuni mirasçılarının vefat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Girişimci olmak için yazılı başvuruda bulunmamaları halinde, vefat eden Girişimcinin üyeliği 60 günün sonunda kendiliğinden sonra erer.

d. Girişimcinin 12 ay içerisinde 5 kez “Sanal” olarak kalması halinde, kaydı otomatik olarak askıya alınır ve kendisine bağlı olan grubunu kaybeder. 

2. Girişimciliğin Girişimci Tarafından Sona Erdirilmesi:

a.Girişimci, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak Farmasi üyeliğinden kendi isteğiyle ile ayrılabilir. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin kimliğinde şüphe uyandıracak bir durum yoksa talebi derhal işleme alınır ve işlem sayfası(işlem ekranı) kapatılır. Girişimcinin ayrılma talebinin Farmasi’ye ulaştığı gün girişimciliğinin sona erme tarihidir.

b.Girişimci işbu Kitapçık kapsamında elde etmiş veya elde edeceği tüm hak ve alacaklarından geçmişe ve geleceğe dönük olarak ve gayri kabili rücu feragat etmiş sayılır ve grubundan kopar. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin ayrılmasından (5)ay sonra Girişimcinin grubu bir üst Girişimciye otomatik olarak aktarılır.

Ancak Etik Kurul’ un gerekli ve uygun görmesi halinde (5) aylık süre beklenmez. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin bu talebinden vazgeçmesi halinde, Etik Kurul’ un kararı ile sayfası yeniden açılabilir.

c.Istifa eden girişimcinin sponsorunun seviyesi, alt ekibinin seviyesinden daha yüksekse, mevcut alt ekip herhangi bir koşul olmadan bu sponsora bağlanır. Sponsorun, istifa eden girişimci ile aynı seviyede ya da daha düşük seviyede olması halinde, alt ekip Farmasi Sanal’a kaydedilir ve bu sponsor 5 ay içerisinde gerekli şartları yerine getirirse alt ekibi almaya hak kazanır. Şartları sağlayamazsa, alt ekip Farmasi Sanal’da kalmaya devam eder.

d.Girişimcilerin, kayıt tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde girişimcilik sisteminden ayrılmak istemesi halinde Farmasi, girişimcinin elinde bulunan ve kullanılmamış olan tüm malları geri alacak ve söz konusu malların bedelini ondört (14) gün içerisinde iade edecektir. 

e.Girişimcilik sisteminden kendi isteğiyle ayrılmış olan bir Girişimci, Girişimciliğinin sona erme tarihinden itibaren (5) ay geçmeden tekrar üyelik başvurusu yapamaz. Bu başvuru Farmasi tarafından değerlendirilir. Kişiyi Girişimci olarak yeniden kabul edip etmemek Farmasi’nin münhasır tasarrufundadır 

3. Girişimciliğin FARMASİ Tarafından Sona Erdirilmesi:

a.Farmasi, Girişimci Kayıt Formu’nda eksik, yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunduğunu tespit ettiği Girişimcinin üyeliğini her zaman sona erdirebilir.

b.Farmasi, bu Kitapçıkta yer alan kural / kurallara uymadığını tespit ettiği Girişimcinin  üyeliğini her zaman sona erdirebilir.

c.Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, rüşvet, zimmet, özel ve resmi belgede sahtecilik, şantaj, vs) veya yüz kızartıcı olmasa bile Farmasi’nin kurumsal kimliği ile satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya Girişimci olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan hüküm aldığı tespit edilen bir Girişimcinin kaydı silinir.

4.Girişimciliğin yukarıda açıklanan durumlardan her hangi biri sebebiyle sona ermesi halinde Girişimcilik faaliyeti son bulan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder ve Farmasi’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

5.Girişimciliğin yukarıda açıklanan durumlardan her hangi biri sebebiyle sona ermesi halinde, aynı sponsora bağlı yeni %21’lik kollar oluşabiliyorsa, bu kollar ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara işlemin yapıldığı ay dahil edilemez, takip eden aydan itibaren dahil edilir.

 6.  Aynı grup ve kolda bulunan karı – kocadan biri ve 1.derece akrabaların girişimcilik sisteminden ayrılmaları istifa etmeleri ya da beş ay boyunca sipariş vermemeleri nedeniyle üyeliklerinin kendiliğinden sona ermesi halinde, kendi ekiplerinden hak edilen unvan ve unvan priminin bir üst sponsora ödenmesi için (5) aylık sürenin ikmali gerekmektedir.

XI. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

1.Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerini korur ve onlara saygı duyar.

2.Girişimci, doldurduğu Kayıt Formu ile bilgi sağlayarak, bu bölümde açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş sayılır. Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerini aşağıda açıklanan kurallar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işleme tabi tutmaktadır.

3.Farmasi, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; üye, müşteri, girişimci bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil hizmetler) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Farmasi’ ye ait ürünleri sunabilmek ve Girişimci ile arasındaki ilişkinin gereğini yerine getirmek amacıyla Girişimcinin kişisel verilerini işleyebilir.

4.Farmasi, Girişimciden aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebilir:

a. Girişimci tarafından Farmasi’ ye doğrudan sağlanan bilgiler : Bu kapsama Girişimcinin Farmasi resmi web sitesindeki formları doldurarak veya telefon, e-posta veya başka bir iletişim yöntemi aracılığıyla Farmasi ile iletişime geçerek sağladığı doğrudan bilgiler dahildir. Bu bilgiler Girişimcinin;

·             Adı, soyadı

·             Mesleği

·             Adresi

·             Aile Bilgileri

·             Aylık Geliri

·             Çocuk Sayısı ve yaşları

·             Doğum Tarihi

·             E-posta adresi

·             Sabit ve Cep Telefonu numarası

·             Girişimci numarası

·             T.C. Kimlik numarası

·             Vergi Kimlik numarası

·             Sosyal Sigorta numarası

·             Banka Hesap Bilgileri

·             Anne – Baba adı ve soyadı

·             Pasaport Numarasını içerir.

b. Farmasi tarafından Girişimci hakkında toplanan bilgiler: Bu kapsama Girişimcinin satın alma geçmişi, girişimci ağı yapısındaki seviyesi, performansı, sponsorluk yaptığı yeni üyelere ilişkin bilgileri girmektedir.  Ayrıca Girişimci, Farmasi resmi web sitesini her ziyaret ettiğinde Farmasi aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabilir:

·             Bilgisayar internete bağlanmak için kullanılan İnternet Protokol (IP) adresi

·             Oturum açma bilgileri

·             İnternet tarayıcısının türü ve versiyonu

·             Saat dilimi ayarları

·             Tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları

·             İşletim sistemi ve platformu da dahil olmak üzere teknik bilgiler

·             Farmasi resmi web sitesine yönlendiren, site içinde ve siteden çıkışta tıklanan (tarih ve saat içeren) Tekdüze Kaynak Konumlandırıcı (URL) akışı da dahil olmak üzere Girişimcinin ziyaretine ilişkin bilgiler

·             Girişimcinin incelediği veya aradığı ürünler

·             Sayfa yanıt süreleri

·             Karşıdan yükleme hataları

·             Belirli sayfaların ziyaret süreleri

·             Sayfa interaksiyon bilgileri (kaydırma, tıklama ve fare üzerinde)

·             Sayfadan çıkış için kullanılan yöntemler

·             Farmasi müşteri hizmetlerini aramak için kullanılan tüm telefon numaralar

c.Farmasi tarafından diğer kaynaklardan edinilen bilgiler: Girişimcinin Farmasi tarafından yönetilen diğer sitelerden veya sunulan diğer hizmetlerden herhangi birini kullanması durumunda Farmasi Girişimci hakkında bilgi toplayabilir. Aynı zamanda Farmasi, birlikte çalıştığı üçüncü taraflardan da (örneğin, teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki iş ortakları ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları gibi) Girişimci hakkında bilgi alabilir.

d. Farmasi, Girişimciye ait kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar ve KVKK doğrultusunda kullanır:

·             Uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı ve sorun giderme dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek ve Farmasi’ den talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak için,

·             Hali hazırda Girişimci tarafından satın alınmış veya hakkında bilgi istemiş olduğu ürün ve hizmetlere benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak için,

·             Girişimcinin hakları, menfaatleri, istihkakları ve diğer koşulları sağlamak için,

·             Farmasi ile Girişimci arasındaki işbirliğinin tabi olduğu vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları, istatistiksel yükümlülükler vs. gibi yürürlükte olan diğer düzenlemelere uyum sağlamak için,

·             Girişimcinin, Farmasi’ nin politikaları ve kurallarına uygunluğunu denetlemek ve temin etmek için,

·             Girişimcinin ilgisini çekebileceği düşünülen ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak veya seçilmiş üçüncü tarafların sağlamasına izin vermek için, 

·             Girişimciyi, Farmasi’ nin hizmetlerine ilişkin değişikliklerden haberdar etmek için,

·             Farmasi resmi web sitesi içeriğinin Girişimci ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak için,

·             Girişimci ağının etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak için,

·             Farmasi resmi web sitesinin yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemler için;

·             Farmasi resmi web sitesinin içeriğinin Girişimci ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulduğundan emin olmak amacıyla Farmasi resmi web sitesini geliştirmek için;

·             Girişimcinin istediği zaman sunulan hizmetin interaktif özelliklerini kullanabilmesi için,

·             Farmasi resmi web sitesinin güvenliğini sağlamak için;

·             Tüketici memnuniyeti performansı ve benzeri çalışmaları da kapsayacak şekilde Girişimcilere ve diğer kişilere sunulan reklamların etkinliğini anlamak, ölçmek ve uygun reklamları iletmek için,

·             Girişimcinin veya Farmasi resmi web sitesinin diğer kullanıcılarının ilgisini çekebilecek ürün veya hizmetlere ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunmak için,

·             Düzenleyici kurumlar veya diğer yetkili makamların istekleri ve yasal taleplerine yanıt vermek için.

e. Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya ticari amaçlı olarak ifşa etmez. Yalnızca Elektronik Ticaret Kanunu, KVKK ve sair mevzuat kapsamında işler.

f. Farmasi, Bu maddenin (c) bendinde sıralanan faaliyetlerin ifasında destek sağlamaları için Farmasi grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) Girişimcinin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve işleme izni verebilir.

g. Farmasi, aşağıda belirtilen seçilmiş üçüncü taraflara Girişimcinin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve net olarak tanımlanmış kapsam ve amaç dahilinde bu bilgileri işleme izni verebilir.

·        İş ortakları (kargo firma ve acenteleri, fatura-kredi tahsilat büroları, lojistik, müşteri destek gibi çeşitli hizmet sağlayıcılar),

·        Girişimcilere ve diğer kişilere uygun reklamları seçmek ve sunmak için gereken bilgilere ihtiyaç duyan reklamcılar ve reklam ağları,

Farmasi, kişileri tanımlayıcı bilgileri reklamcılarına ifşa etmemekle beraber, kullanıcıları hakkında, örneğin reklamlarının belirli bir günde 35 yaş altı 1.000 kadın kullanıcı tarafından tıklandığı bilgisi gibi “yığın veriler” sağlayabilir. Farmasi söz konusu yığın verileri reklamcıların hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla da kullanabilir. (örneğin, belirli bir bölgeden Farmasi sistemine yeni katılan Girişimciler gibi)

·        Farmasi resmi web sitesinin geliştirilmesi ve optimizasyonunda Farmasi’ ye destek olan analiz ve arama motoru sağlayıcılar,

·        Girişimcinin onay vermesi halinde kendisine gönderilecek pazarlama mesajları veya müşteri memnuniyeti anketleri de dahil olmak üzere toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları, toplu e-kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları gibi, Farmasi mesajlarının girişimcilere iletilmesini sağlayan teknik çözüm sağlayıcılar.

h.Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerini yukarıdaki amaçlarla bağlantılı olarak üçüncü taraflarla da paylaşabilir.

Ayrıca Farmasi, Girişimcinin unvanı, girişimci ağı yapısındaki seviyesi, başarı sıralaması ve performans değerlendirmesi, faydalandığı kampanyalar/yarışmalar gibi bilgilerini haftalık, aylık, yıllık raporlama, satış, pazarlama, şirket hedef ve sonuçlarının belirlenmesi gibi faaliyetler için fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanabilir ve paylaşabilir.

 i.Kendisine ait herhangi bir ticari faaliyet veya varlığı satması, satın alması veya başka bir şekilde devretmesi halinde Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerini söz konusu ticari faaliyet veya varlığın muhtemel satıcı, alıcı veya devralıcısına ifşa edebilir.

j.Farmasi’ nin veya varlıklarının tümünün bir üçüncü tarafça satın alınması halinde, Girişimcilerin kişisel bilgileri de devrolunan varlıklar arasında yer alacaktır.

k. Farmasi, yasal bir yükümlülüğe uymak veya Farmasi içerisindeki geçerli düzenlemeleri yürürlüğe koymak veya uygulamak, veya haklarını, varlıklarını veya Girişimcilerin, müşterilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini korumak için Girişimcilerin kişisel bilgilerini ifşa etme veya paylaşma yükümlülüğü olması halinde, bu bilgileri paylaşabilir. Bu maddenin kapsamına, dolandırıcılığı önlemek ve kredi riskini azaltmak amacıyla diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgi alışverişi de girmektedir.

l. Mevzuat çerçevesinde izin verilen kişi veya kuruluşlar ve bilgi talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritesi tüzel kişiler; ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz; ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız 3. kişiler, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, bankalar ve diğer 3. Kişiler de bu kapsamdadır.

5. Girişimci tarafından Farmasi’ ye sağlanan veya Farmasi tarafından toplanan kişisel veriler güvenli sunucularda saklanmaktadır. Tüm online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmekte ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedir. Farmasi online işlemlerde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi saklamamaktadır. Girişimci hakkında toplanan bilgiler KVKK kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışındaki bir lokasyona aktarılabilir ve burada saklanabilir. Söz konusu bilgiler AEA dışında Farmasi veya tedarikçilerinden biri için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu personel diğer şeylerin yanı sıra Girişimcinin siparişinin karşılanması, ödeme bilgilerinin işlenmesi, istihkaklarının işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyette bulunabilir. Girişimci, kişisel bilgilerini vererek bu aktarım, saklama ve işleme süreçlerine izin vermiş olur.

6.Farmasi, kişisel bilgilerin  güvenli ve bu Kitapçık ile yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için gerekli tüm makul önlemleri alır. Kişisel veriler Genel Müdürlük, Farmasi resmi internet sitesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, sözleşmeler, çağrı merkezi ve alternatif kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

7.Farmasi, Girişimcinin resmi web sitesinin belirli alanlarına erişim sağlayabilmesi için Girişimciye bir şifre verdiğinde veya Girişimci bir şifre seçtiğinde, bu şifrenin gizli tutulması Girişimcinin sorumluluğundadır. Girişimci bu şifreyi hiç kimseyle paylaşamaz. Paylaşması halinde Hesabı üzerinde yapılan tüm işlemlerden kendisi sorumludur. Girişimcinin, şifresinin kontrolünü kaybetmesi, kişisel verileri üzerindeki kontrolünü de büyük ölçüde kaybetmesi sonucunu doğuracağından, böyle bir durumda derhal Farmasi’ yi bilgilendirmesi ve şifresini değiştirmesi gerekmektedir.

8. Girişimcinin kişisel bilgilerini korumak için elinden gelen tüm özeni göstermesine rağmen Farmasi, resmi web sitesine aktarılan bilgilerin güvenliğini garanti edemez, her türlü bilgi aktarımında risk Girişimciye aittir.

9. Girişimci, kişisel bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanılmamasını talep etme hakkına sahiptir. Girişimci bu hakkını bilgilerini toplamak için kullanılan formlarda bulunan uygun kutuları işaretleyerek veya kutulardaki işareti kaldırarak kullanabilir.

10. Girişimcinin, Farmasi tarafından tutulan kişisel bilgilerine erişme, düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı vardır. Girişimci hesabına giriş yaparak kişisel bilgilerinin çoğunu görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilir.

11.Girişimci, Farmasi Müşteri Hizmetleri’ne talebini iletmek şartıyla, hesabını kapatabilir. Ancak Farmasi, kanunlara uyma, dolandırıcılığı önleme, borç tahsilatı, anlaşmazlıkları çözümleme, soruşturmalara destek olma ve yasaların izin verdiği işlemleri yapma amacıyla kapatılmış hesaplardaki kişisel bilgileri korumaya devam eder.

12.Girişimci, Farmasi’ ye başvurarak, kişisel verilerinin;

a.      işlenip işlenmediğini öğrenme

b.      işlenmişse bilgi talep etme

c.       işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d.      aktarılan kişileri bilme

e.      eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

f.       KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme

g.      aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme

h.      münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i.       kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

13.Farmasi, Girişimciye, Farmasi Girişimci ağının bir üyesi olduğunda, Girişimci ağının diğer üyelerinin kişisel bilgilerini işleyebilmesi için aşağıdaki hükümler çerçevesinde yetki verir. Girişimci de bu bilgileri ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükler ve özellikle kendisine tevdi edilen verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallara uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. Girişimcinin temel yükümlülükleri şunlardır:

·        Kendisine Farmasi tarafından tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen veri işleme amacı kapsamında işleme almak,

·        Bağlayıcı kanun hükümleri aksini gerektirmedikçe, kişisel bilgileri bu Kitapçıkta belirtilmeyen bir şekilde kullanıma sunmaya yönelik faaliyetlerden kaçınmak,

·        Farmasi ile ilişkisinin sona ermesinden sonra, kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri derhal iade etmek ve söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen hedefin yerine getirilmesi amacıyla kaydetmiş olduğu elektronik veri taşıyıcılardan silmek.

14.Farmasi, Girişimciye tevdi edilmiş kişisel verileri korumaya yönelik olarak uyguladığı yöntemleri denetleme hakkına sahiptir. Talep etmesi halinde, Girişimci derhal Farmasi’ ye böyle bir denetimi yapma fırsatı sunmakla yükümlüdür.

15.Girişimci, Farmasi’ nin bu Kitapçık kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgilerin işlenmesine, özellikle kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin tüm sorularını derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

16.Girişimcinin kişisel bilgileri bu Kitapçık hükümlerine aykırı bir biçimde kullanması halinde, Farmasi, Girişimci kaydını feshetme hakkına sahiptir.

17.Farmasi, Girişimcinin, kişisel bilgilerin bu Kitapçığa aykırı bir biçimde işlenmesinden dolayı üçüncü taraflara karşı doğabilecek yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

18.Farmasi resmi web sitesinde, Girişimciyi, web sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler (web sitesi kullanıcılarının bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılabilir. Bunun amacı, Girişimci web sitesini gezerken, ona iyi bir deneyim sunmak ve web sitesini geliştirmeye olanak vermektir. Farmasi bu Çerezleri, bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, reklam etkinliğini ölçmek, güven ve güvenliği desteklemek için kullanır. Bazı çerezler kişisel bilgiler içerir, örneğin Girişimci, sisteme giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna bastığında bir çerez kullanıcı adının hatırlanmasını sağlar. Girişimci Çerezlere izin vererek bunu kabul etmektedir.

19.Farmasi’ nin Kitapçığın bu bölümünde yapacağı her türlü değişiklik Farmasi resmi web sitesinde yayınlanacak ve gerektiğinde Girişimciye e-posta veya başka bir yöntemle bildirim yapılacaktır. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girer. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesini takiben Girişimcinin Farmasi resmi web sitesini kullanması veya bir sipariş vermesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

20.Telif haklarının Farmasi’ye ait olduğu tasarımlar, programlar, metinler, grafik ve çalışmaları, yazılı ve görsel yayınların tamamı, DVD, CD, videolar, fotoğraflar, görseller, güfte ve müziklerin Çoğaltılması ve kullanılması Farmasi’nin yazılı onayına tabidir.

XII.          DİĞER HÜKÜMLER

1.Bu Kitapçığın uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Girişimci, ikamet adresi neresi olursa olsun, bu özel yetki kuralını kabul etmektedir.

2.Bu Kitapçıkta düzenlenen herhangi bir maddenin ihlali halinde, Etik Kurul gerekli disiplin işlemleri yürütme ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa kapatma da dahil olmak üzere, bu Kitapçıkta yer alan cezaları kıyasen uygulama hakkına sahiptir.

3.Bu Kitapçıkta yer alan düzenlemeler ile ilgili tereddüte düşülmesi halinde, iletişim sayfası üzerinden Farmasi’ nin konuya açıklık getirmesi istenecek ve gelecek olan yönlendirme doğrultusunda hareket edilecektir.

 XIII.        FARMASİ KAZANÇ PLANI

1.                Girişimci Kazanç Planı:

a. Girişimcinin seviyesine göre prim alması için her ay kişisel 160 TL puan sipariş girişi yapılmalıdır. 160 TL puan enflasyon artışına göre revize edilir.

b. Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 1000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %7 prim grubuna girerler.

2.                Lider Kazanç Planı:

a. Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 4000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %11 prim grubuna girerler ve Lider unvanına yükselirler.

3.                Üst Lider Kazanç Planı:

a. Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 8.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %15 prim grubuna girerler ve Üst Lider unvanına yükselirler.

4.                Yönetici Kazanç Planı:

a. Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 12.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %18 prim grubuna girerler ve Yönetici unvanına yükselirler.

5.                Müdür Kazanç Planı:

a. Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 20.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %21 prim grubuna girerler ve Müdür unvanına yükselirler.

b. Yandan 7.000 TL Puan farkı aranır, kural ile ilgili detaylar 17.madde de yer almaktadır.

c . Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i.             1. Nesilden % 3

ii.            2. Nesilden % 2

iii.          3. Nesilden % 1,5

6.                Direktör Kazanç Planı:

a. Son12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 20.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %21 prim grubuna girerler ve direktör unvanına yükselirler.

b. Yandan 7.000 TL Puan farkı aranır, kural ile ilgili detaylar 17.madde de yer almaktadır.

c. Ünvanın 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör unvanından düşülecektir.

d. Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

         i.        1. Nesilden % 3

        ii.        2. Nesilden % 2

       iii.        3. Nesilden %1,5

e. Müdür seviyesinin son 12 ay 5 defa korunması halinde Direktör ünvanına ulaşılır. Direktör seviyesine ulaşıldıktan sonra 6000 TL para ödülü hak edilir. Bu ödülün 3000 TL’si Direktör olunan ay prime ek olarak ödenir. Kalan 3000 TL’si 5 ay boyunca ünvanın üst üste korunması şartı ile her ay eşit taksitlerle ödenir. 

7.                Altın Müdür / Altın Direktör Kazanç Planı:

a. Kendisine direkt bağlı en az 2 adet %21 kolu bulunanlar Altın Müdür unvanına yükselirler. Bu koşulların son 12 ay içerisinde beş kez tekrarlanması halinde Altın Direktör unvanına yükselirler.

b. Yandan 7.000 TL Puan farkı aranır, kural ile ilgili detaylar 17.madde de yer almaktadır.

c.Ünvanın 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör unvanından düşülecektir.

d. Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

     i.            1. Nesilden % 3,5

    ii.            2. Nesilden % 2,5

   iii.            3. Nesilden % 1,75

e. Altın Müdür seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Altın Müdür seviyesini koruması halinde Altın Direktör ünvanına ulaşır ve toplamda 13000 TL para ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir.  Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır. 

8.                Platin Müdür / Platin Direktör Kazanç Planı:

a. Direkt bağlı en az 4 adet %21 kolu bulunanlar Platin Müdür unvanına yükselirler. Bu koşulların son 12 ay içerisinde beş kez tekrarlanması halinde Platin Direktör unvanına yükselirler.

b . Yandan 7.000 TL Puan farkı aranır, kural ile ilgili detaylar 17.madde de yer almaktadır.

c.Platin Müdür seviyesine ulaşan kişi son 12 ay  içinde 5 defa Platin Müdür seviyesini koruması halinde Platin Direktör unvanına yükselir.

d. Platin Direktör ünvanına ulaştığında 25.000 TL Para Ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır.

e.Platin direktör araç programı şartlarını yerine getirdiğinde ünvan ödülüne ek olarak Araç programından yararlanabilir.

Araç programı ve ünvan ödülünde yandan 15.000 TL puan şartı aranmaktadır.”

f. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir.

g. Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i.         1. Nesilden % 4

ii.        2. Nesilden % 3

iii.      3. Nesilden % 2

9.                Zümrüt Müdür / Zümrüt Direktör Kazanç Planı:

a. Direkt bağlı en az 8 adet %21 kolu bulunmalıdır.

b. Yandan 7.000 TL Puan farkı aranır, kural ile ilgili detaylar 17.madde de yer almaktadır.

c. Zümrüt Müdür seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Zümrüt Müdür seviyesini koruması halinde Zümrüt Direktör unvanına yükselir.

d. Zümrüt Direktör ünvanına ulaştığında 50.000 TL Para Ödülü hak edilir.  Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır.

e. Zümrüt müdür/Zümrüt direktör araç programı şartlarını yerine getirdiğinde ünvan ödülüne ek olarak Araç programından yararlanabilir.

Araç programı ve ünvan ödülünde yandan 15.000 TL puan şartı aranmaktadır.”

f. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir.

g. Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i.         1. Nesilden % 4,5

ii.        2. Nesilden % 3,5

iii.      3. Nesilden % 2,25

iv.       4. Nesilden % 0,2

10.             Elmas Müdür / Elmas Direktör Kazanç Planı:

A .Direkt bağlı en az 12 adet %21 kolu bulunmalıdır.

b. Yandan 7.000 TL Puan farkı aranır, kural ile ilgili detaylar 17.madde de yer almaktadır.

c. Elmas Müdür seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Elmas Müdür seviyesini koruması halinde Elmas Direktör unvanına yükselir .

d. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşürülecektir.

e. Elmas Direktör ünvanına ulaştığında 75.000 TL Para Ödülü hak edilir.  Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır.

Araç programı ve ünvan ödülünde yandan 15.000 TL puan şartı aranmaktadır.”

f. Lider YetiştirmePrimi oranları aşağıdaki gibidir:

i.         1. Nesilden % 5

ii.        2. Nesilden % 4

iii.      3. Nesilden % 2,5

iv.       4. Nesilden % 0,4 

11.         As Başkan Müdür / As Başkan Direktör:

a .Kol Sayısı                            : 16 kol

b. Yandan Fark                       : 20.000 TL puan

c.Puan                                    : 35 puan

d.As Başkan Müdür seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa As Başkan Müdür seviyesini koruması halinde As Başkan Direktör unvanına yükselir .

e. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir.

f. As Başkan Direktör ünvanına ulaştığında 175.000 TL Para Ödülü hak edilir.  Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır.

g. As Başkan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır. 

h. Lider YetiştirmePrimi oranları aşağıdaki gibidir:

i.       1. Nesilden % 5,5

ii.       2. Nesilden % 4,5

iii.      3. Nesilden % 3

iv.       4. Nesilden % 0,6 

12.         Başkan Müdür / Başkan Direktör:

a. Kol Sayısı                 : 20 kol

b. Yandan Fark             : 20.000 TL puan

c.Puan                         : 60 puan

d.Başkan seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Başkan Müdür seviyesini koruması halinde Başkan Direktör ünvanına ulaşıp 350.000TL Para Ödülü hak edilir.  Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır.

e. Başkan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır.

f. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir.

g. Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i.       1. Nesilden % 6

ii.      2. Nesilden % 5

iii.       3. Nesilden % 4

iv.    4. Nesilden % 0,8 

13.         Sultan Müdür / Sultan Direktör:

a. Kol Sayısı: 30 kol

b. Yandan Fark: 20.000 TL puan

c.Puan: 125 puan

d.Sultan seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Sultan Müdür seviyesini koruması halinde Sultan Direktör ünvanına ulaşıp 700.000 TL Para Ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır.

e. Sultan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır.

f. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir.

g. Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

.i.    1. Nesilden % 6,5

ii.   2. Nesilden % 5,5

iii.  3. Nesilden % 4,5

iv.  4. Nesilden % 1

v.   5. Nesilden % 0,5 

14. Sultan / Başkan ve As Başkan Unvan Puanları

a. Direk bağlı %21 seviyelerinizde, sizin kendi seviyenizin üzerinde bir seviye çıkarsa, kendi ünvanınızın puan değeri kadar puan hak edersiniz.

.Elmas direktör ünvanına kadarSanal kollar, kol olarak değerlendirilmektedir. Asbaşkan ve üzeri

seviyelerde de kol olarak değerlendirilmekte ve  0,5 puan değerindedir.

%21 Sanal ve Müdür     : 0,5 puan

Direktör                          :   1 puan

Altın Müdür                    : 1,5 puan

Altın Direktör                 :    2 puan

Platin Müdür                  :   3 puan

Platin Direktör               :   4 puan

Zümrüt Müdür               :   6 puan

Zümrüt Direktör            :   8 puan

Elmas Müdür                : 10 puan

Elmas Direktör              : 12 puan

Asbaşkan Müdür           : 14 puan

Asbaşkan Direktör        : 16 puan

Başkan Müdür              : 18 puan

Başkan Direktör           : 20puan

Sultan Müdür               : 25 puan

Sultan Direktör             : 30 puan

Lider Yetiştirme Prim Oranları

Lider Yetiştirme Prim Oranları
Lider Yetiştirme Prim Oranları

15. Lider Yetiştirme Primi –  Seviye farkı kuralı

a. Girişimcinin alt ekibindeki liderleri ile arasında 3 veya daha fazla seviye farkı bulunursa lider yetiştirme priminde değişiklik olur.

b. Buna göre bu liderden elde edilen lider yetiştirme priminin %75’ini , %50’sini veya % 25’ini kazanır.

c. Ünvan farkının görüldüğü nesilden itibaren bu kural uygulanır.

Farmasi Ünvan Farkı
Farmasi Ünvan Farkı

16.             Prim Ödeme ve Hesaplama Yöntemi:

a. Primler iş bu Kazanç Planındaki seviyelere göre hesaplanmaktadır.

b. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir.

c. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır.

d. Prim ödenebilmesi için Girişimci’nin faturalarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Girişimci’nin günü geçmiş borcu var ise o ayki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir. 

e. Prim ödemeleri takip eden her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden iş gününde) Girişimci’nin banka hesabına yatırılmaktadır.

Örneğin Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. Günün resmi tatil ve/veya hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü yapılacaktır.

f. Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanmaktadır. Prim ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır. Prim ödemeleri, mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir.

g.Alt grubunuzda, sizinle aynı seviyede olan girişimcilerinizden  Grup primi kazanılmamaktadır.

h. Girişimcilerin kendi linkleri üzerinden nihai tüketiciye, Farmasi internet sitesine yönlendirerek yapacak satışlarda, satılan ürüne ilişkin satış fiyatı ile girişimci katalog fiyatı arasındaki fark, prim olarak girişimci hesabına yansıtılır. Girişimci şahıs ise KDV stopaj düşülerek, tüzel kişi ise faturası karşılığında ödenir.    

 17. Yandan Fark 7.000 TL Puan Kuralı

a. Prim alma şartlarımızdan biri olan yandan 7000 TL puan farkı şartı:

Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 20.000 TL Puan alışveriş yapan girişimci %21 prim grubuna girer. İlk defa %21 seviyesine ulaşan Girişimciye Müdür unvanı verilir. Tüm %21 Müdür ve üst seviyelerde yandan 7000 TL puan farkı aranmaktadır.

Yandan 7000 TL puan farkının hesaplanmasında, girişimcinin direk bağlı %21seviyesindeki ekiplerin grup TL puanları hariç tutulur. Direk bağlı ekipte yer alan %15 ve/veya %18 seviyesinde en yüksek grup TL puanına sahip girişimicinin grup TL puanı da hesaplamalara dahil edilmez. Bunların dışında kalan direk bağlı girişimcilerin grup TL puanlarının toplamı 7000 TL puandan yüksek ise Yandan Fark kuralını yerine getirilmiş olur. Kişisel puan, yandan fark puanına eklenmektedir.

b. %21 SANAL Prim Kazancı:  Girişimci yandan 7000 TL puanıın altında kaldığında gerçekleşen yandan TL puana karşılık gelen prim oranına göre kazanç elde eder.